Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn of buikpijn.

Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. En in toenemende mate wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht, zoals het geven van sondevoeding, toedienen van injecties, het prikken van bloedsuiker en dergelijke. Met de komst van passend onderwijs is het mogelijk dat nog meer basisscholen met deze vragen te maken krijgen.

Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang dat personeelsleden in dergelijke situaties zorgvuldig handelen en over de vereiste bekwaamheid beschikken.

Medicijnverstrekking en het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Personeelsleden en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen civielrechtelijk en in sommige gevallen ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Vanwege dit risico vindt AMOS het niet verantwoord om haar personeelsleden medicijnen te laten verstrekken of medische handelingen te laten verrichten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouders en de school kan die niet overnemen.

In het protocol wordt aangegeven hoe personeel op de AMOS scholen in voorkomende situaties kan handelen. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  • een leerling wordt ziek op school
  • het verstrekken van medicijnen in reguliere en noodsituaties
  • medische handelingen in reguliere en noodsituaties.

Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen en dat er geen medische handelingen worden verricht door personeelsleden. De algemene richtlijnen in dit protocol vormen de basis voor het handelen op AMOS scholen. Scholen kunnen, uitgaande van de uitgangspunten in dit protocol, aanvullende specifieke handelingsprotocollen ten aanzien van bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld epilepsie) hanteren.

U kunt het protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op school hier downloaden